به جرم عشق تو صد زخم کاری بر جگر دارم

جگر سهل است گر خونم بریزی دوستت دارم

lovewinter